Diagnoza

Diagnoza – indywidualna i zespołowa - jest w naszym rozumieniu pracy doradczej etapem niezbędnym, kluczowym dla sukcesu projektu. Zawsze poprzedza projekt doradczy lub szkolenie. Właściwie zdiagnozowana potrzeba, czy inne zagadnienie w życiu organizacji, jest podstawą do zastosowania konkretnych rozwiązań. I tak np. trafnie zdefiniowany cel szkolenia (poznanie oczekiwań i samych uczestników, oraz samej organizacji) gwarantuje jakość i sukces całego projektu.

W CZYM POMAGAMY?

 • Czy i na ile kandydat do pracy spełnia oczekiwania firmy?
 • Jaki poziom kompetencji reprezentuje pracownik / zespół?
 • W jaki sposób są obsługiwani klienci firmy? Czy i na ile spełniane są standardy firmy w tym obszarze?
 • W jaki sposób menedżer(owie) zarządza(ją) podległym zespołem?
 • Jaka jest przyczyna spadku efektywności ekipy?
 • Dlaczego jeden oddział firmy regularnie osiąga znacznie lepsze wyniki, niż inne?
 • Skąd się biorą zakłócenia w komunikacji w firmie / między jej działami?

JAK TO ROBIMY?

BADANIE 3600. To jedno z najbardziej obiektywnych narzędzi oceny indywidualnej. O ocenę kompetencji danej osoby proszeni są różni rozmówcy z organizacji (a także spoza niej). Wszystkim zadawane są te same, wcześniej przygotowane pytania. Badanie to jest opracowywane każdorazowo pod kątem danego projektu; od oczekiwań Klienta i uwarunkowań organizacji zależą takie parametry, jak:

 • Ilość rozmówców – uczestników badania; najczęściej są nimi: bezpośredni przełożony/przełożeni, współpracownicy na tym samym szczeblu zarządzania, bezpośredni podwładni, także kontrahenci z firm zewnętrznych współpracujący na bieżąco z osobą analizowaną
 • Rodzaj pytań - w zależności od tego, jakie konkretnie kompetencje i aspekty współpracy z otoczeniem mają być badane

Efektem badania jest raport podsumowujący (wraz rekomendacjami odnośnie dalszego rozwoju osoby ocenianej). Rezultaty są omawiane z osobą ocenianą w trakcie spotkania feed-backowego.

WYWIAD KOMPETENCYJNY. Celem takiego wywiadu jest określenie poziomu zdefiniowanych wcześ- niej wraz z Klientem kompetencji. Każdy wywiad jest bardzo dokładnie przygotowywany, planowane pytania oraz ich kolejność są przemyślane pod kątem oczekiwań Klienta.

OBSERWACJA PRZY PRACY. To jedno z najlepszych narzędzi diagnostycznych: pozwala zaobserwo- wać daną osobę (np. menedżera, trenera, pracownika obsługi klienta, handlowca, asystentkę itp.) w trakcie wykonywanej pracy i w dalszym ciągu udzielić jej informacji zwrotnej na temat sposobu działania (efekt lustra). Jest to niezwykle skuteczna metoda do zastosowania m.in. w ramach przygotowania programu szkoleniowego (wówczas w czasie szkolenia adresowane są autentyczne, aktualne problemy i obszary do rozwoju), w ramach coachingu indywidualnego (taka obserwacja zakończona jest sesją feed-backową, w czasie której Klient analizuje swoje zachowania, ich przyczyny i skutki).

OŚRODKI OCENY I ROZWOJU (AC/DC). Najbardziej skuteczna i wiarygodna metoda diagnozy kompetencji. Jej trafność jest efektem zastosowania szeregu różnych metod diagnostycznych, jak:

 • Ćwiczenie typu In-basket / fact-finding
 • Dyskusja grupowa z przydzielonymi rolami
 • Dyskusja grupowa bez przydzielonych ról
 • Prezentacja indywidualna
 • Ćwiczenia pisemne
 • Role-play / odgrywanie scenek (z jednym bądź wieloma rozmówcami)
 • Wywiad kompetencyjny
 • Analiza Insights Discovery
 • Inne ćwiczenia przygotowane pod kątem konkretnej potrzeby zidentyfikowanej przez klienta

W trakcie badania oceniany jest zestaw kompetencji; podstawą do oceny i przypisania konkretnej punktacji są zdefiniowane wcześniej wraz z Klientem zestawy zachowań odpowiadające poszczególnym poziomom każdej z kompetencji. W efekcie projektu AC/DC powstają raporty indywidualne na temat każdej z ocenianych osób (w ramach projektu DC raporty zawierają także rekomendacje odnośnie dalszego rozwoju). W trakcie trwania projektu uczestnicy są obserwowani i analizowani przez kilka osób (asesorów), co dodatkowo zwiększa trafność oceny. Z każdym z uczestników przeprowadzana jest indywidualna rozmowa feed-backowa.

DIAGNOZA PROFILU OSOBOWOŚCI METODĄ INSIGHTS DISCOVERY. Daje osobom analizo- wanym (indywidualnie bądź zespołowo) kompleksową informację na temat tego, w jaki sposób zachowują się najchętniej w sytuacji świadomych relacji z innymi. Dzięki metodzie Insights Discovery osoba analizowana może dowiedzieć się, z jakich energii kolorystycznych korzysta najczęściej, czyli na ile:

 • Jest stanowcza i nastawiona na szybkie osiąganie celu, lubi wyzwania i rywalizację; w sytuacji stresu może stać się apodyktyczna i nietolerancyjna; motywuje ją szybki, konkretny efekt, nie lubi porażek, utraty kontroli nad sytuacją, rozwlekłych spotkań i dyskusji; WIE, CO JEST DO ZROBIENIA
 • Jest ostrożna w podejmowaniu decyzji oraz nastawiona na dokładność i analizę, chętnie gromadzi wiedzę, ważne jest dla niej doskonałe przygotowanie; pod wpływem stresu może stać się podejrzliwa i niezdecydowana; motywują ją wysokie standardy i możliwość rozwoju; demotywuje chaos i niska jakość; WIE, JAK TO ZROBIĆ
 • Stawia na pierwszym miejscu budowanie ciepłych, komfortowych relacji i wspiera przede wszystkim innych; pod wpływem stresu może stać się uparta i zamknięta; motywuje ją poczucie bezpieczeństwa i zaufanie, możliwość pomagania innym; demotywują ją nagłe i szybkie zmiany, naruszenie systemu wartości, agresja; ZADBA O RELACJE I ZROBI TO;
 • Działa spontanicznie, jej radosne i optymistyczne usposobienie ma pozytywny wpływ na innych; pod wpływem stresu może stać się przesadna i niedyskretna; motywuje ją praca w otoczeniu ludzi, lubi błyszczeć i być chwaloną na forum; demotywuje – odrzucenie i izolacja; ZADBA O TO, ŻEBY SIĘ PRZY TYM DOBRZE BAWIĆ.

Każdy z uczestników otrzymuje swój raport indywidualny, w którym znajdzie szczegółową diagnozę oraz wskazówki dotyczące takich obszarów, jak:

 • indywidualny styl funkcjonowania,
 • kontakty z innymi ludźmi,
 • sposób podejmowania decyzji,
 • mocne strony i ew słabe obszary,
 • wartości wnoszone do zespołu,
 • skuteczna komunikacja,
 • bariery skutecznego porozumiewania się,
 • mniej świadome aspekty wizerunku,
 • komunikacja z typem antagonistycznym,
 • wskazówki dotyczące dalszego rozwoju.

projekt i wykonanie strony www: Fabryka DizajNu

przyjazne linki         home | o nas | klienci | referencje | kontakt | diagnoza | rozwój | doradztwo