Rozwój

Rozwój postaw czy kompetencji pracowników jest w organizacjach tym, czego potrzebują najbardziej. W efekcie postawionej diagnozy wraz z naszymi Klientami definiujemy cele rozwojowe dla wybranych pracowników lub całych zespołów.

Wszystkie moduły szkoleniowe są opracowywane na bazie realiów firmy Klienta, w oparciu o zidentyfikowane na etapie diagnozy konkretne i realne potrzeby. W czasie warsztatów uczestnicy pracują m.in. na wewnętrznych dokumentach firmowych ucząc się dokładnie tego co, jest im w danej sytuacji potrzebne.

Wszystkie warsztaty prowadzone są przede wszystkim przy wykorzystaniu interaktywnych i aktywizujących technik pracy z grupą, jak: dyskusja moderowana, brainstorming, praca w grupach / praca indywidualna, case study (analiza przypadku), role-play (odgrywanie scenek), utrwalające wiedzę konkursy, quizy, teleturnieje, icebreakery ruchowe, artystyczne i intelektualne, ćwiczenia zespołowe, poczucie humoru :) i inne.

Analizy przypadku, scenariusze ról, inne niezbędne teksty przygotowywane są każdorazowo na potrzeby danego szkolenia, w oparciu o realia firmy Klienta.

W CZYM POMAGAMY?

 • Jak nauczyć świeżo promowanego menedżera podstawowych technik zarządzania ludźmi? Jak rozwinąć te umiejętności u doświadczonych menedżerów?
 • Jak rozwinąć wybrane kompetencje w całym zespole?
 • Jak wzmocnić umiejętności trenerskie firmowych szkoleniowców? Jak pomóc im tworzyć autorskie programy szkoleniowe?
 • Jak nauczyć menedżera coachingowego sposobu zarządzania?
 • Jak stworzyć i wdrożyć system „kształcenia ustawicznego” w firmie?
 • Jak nauczyć zespół myślenia strategicznego i zarządzania projektami?

JAK TO ROBIMY?

COACHING INDYWIDUALNY. Indywidualny tryb rozwoju określonych przez Klienta kompetencji. Poprzedzony zdefiniowaniem celu program składający się z serii spotkań, w czasie których Klient coachingu analizuje swoje metody działania, nawyki i przyzwyczajenia, dokonując – przy wsparciu coachów – docelowej modyfikacji swoich kompetencji. Proces wzbogacony o praktyczne zadania do wykonania w trakcie sesji, i/lub pomiędzy nimi.

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH –   warsztaty   rozwijające poszczególne kompetencje, w oparciu o systemy i narzędzia istniejące w firmie bądź niezależnie od nich. Przeznaczona dla osób zajmujących stanowiska kierownicze, a także dla tych, którzy chcą się w tym kierunku rozwijać. Przedmiotem warsztatów mogą być takie kompetencje, jak:

 • Wyznaczanie celów SMART oraz monitorowanie ich realizacji.
 • Przygotowanie i prowadzenie motywującej rozmowy oceniająco-rozwojowej.
 • Opracowanie profilu kandydata oraz przygotowanie i przeprowadzenie skutecznej rozmowy rekrutacyjnej na bazie wywiadu kompetencyjnego.
 • Coaching jako styl bieżącej pracy z podwładnymi. Interaktywne warsztaty pozwolą uczestnikom rozwinąć umiejętność skutecznego wywierania wpływu na innych, pozyskiwania zaangażowania zespołu dla realizowanych zadań i projektów oraz rozwijanie samodzielności swoich współpracowników.
 • Prowadzenie tzw trudnych rozmów
 • Zarządzanie czasem, czyli obowiązki zawodowe w dłuższej perspektywie. Warsztaty skierowane zarówno do managerów, jak i pracowników nie zarządzających zespołami, pozwalają na uzyskanie umiejętności doskonalenia organizacji pracy przy wykorzystaniu prostych i praktycznych technik i narzędzi.
 • Jak samodzielnie rozwijać się w organizacji? Od autodiagnozy własnych talentów (w czym jestem ekspertem, autorytetem dla innych), poprzez analizę otoczenia i możliwości organizacyjnych (też: kto jest dla mnie wzorem i co konkretnie chcę naśladować?), aż po opracowanie i wdrożenie autorskich planów rozwoju indywidualnego w firmie (wykorzystując koncepcję koła Kolba – cyklu uczenia się dorosłych). Dodatkowo: opracowanie kompendium metod rozwoju poszczególnych kompetencji w firmie w układzie: skuteczność vs koszt.

AKADEMIA   ZARZĄDZANIA   ZMIANĄ  / PROJEKTAMI –   przeznaczona    dla   wszystkich   tych szczęśliwców, którym przyszło wdrażać zmiany w nieprzygotowanej do tego organizacji, zarządzać innymi nie mając do tego uprawnień oraz skutecznie realizować nierealizowalne... Zakres tematyczny Akademii obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

 • I. „Zarządzanie zmianą, czyli jak przetrwać burzę i iść dalej?”
 • Po co nam zmiany, przecież było tak dobrze...
 • Co warto zrobić w firmie X (dziale), żeby przetrwała (diagnoza wew. i zew. hipotetycznej firmy, wypracowanie propozycji zmian, które pomogą jej przezwyciężyć kryzys i osiągnąć sukces)
 • Z czym kojarzy się zmiana i dlaczego ludzie się jej boją?
 • Jak w praktyce organizacji w kryzysie wdrożyć swoje pomysły?
 • Jak przekonać innych do zmiany (rola skutecznej komunikacji jako przepływu informacji oraz komunikacji interpersonalnej)
 • Diagnoza własnej organizacji /działu/, propozycja zmian oraz metody ich zdrożenia
 • Jakie obawy mogą pojawić się wśród pracowników i jak sobie z nimi radzić?
 • Zmiana nawyków – czy jest możliwa?
 • Zarządzanie zmianą w praktyce: praca domowa dla uczestników


 • II. „Zarządzanie projektem, czyli co zrobić, żeby nie zostać członkiem ochotniczej straży
        pożarnej?”
 • Co mamy do zrobienia? Definicja i specyfikacja produktów.
 • Po co i dla kogo to robimy? Uzasadnienie biznesowe (cel).
 • Skąd wiemy, że to będzie projekt?
 • Na kiedy to ma być zrobione i czego potrzebujemy, czyli profesjonalny plan działania z użyciem takich narzędzi, jak: PERT, GANTT, CPM itp.
 • Ile to będzie kosztowało? Dyscyplina budżetowa w projekcie
 • Co może pójść nie tak, czyli jak zarządzać ryzykiem w projekcie
 • Kto to będzie robił, a więc ludzie i struktury w projekcie
 • Jak sprawdzić, czy projekt zakończył się sukcesem. Jak o tym przekonać klienta?
 • Najczęstsze przyczyny niepowodzeń w oparciu o doświadczenia światowe.
 • Jak to wszystko poukładać, czyli wybrane metodyki zarządzania projektami


 • III. „Budowa i zarządzanie zespołem projektowym”
 • Co to jest zespół projektowy?
 • Etapy tworzenia i rozwoju zespołu
 • Klucz do skuteczności zespołu (dobór ludzi i kompetencji, budowanie relacji w zespole - komunikacja, właściwy przydział ról, zasady współpracy itp.)
 • Kogo potrzebujemy? Matryca „zadania vs kompetencje”
 • Jak zapełnić „białe plamy”? Matryca „ludzie vs zadania”
 • Jak wyłapać i wzmocnić liderów nieformalnych?
 • Cykl życia zespołu projektowego


 • IV. „Codzienność Project Managera: dr Jekyll i Mr Hyde w pracy”
 • Jak zbudować swój autorytet, jako szefa projektu, kiedy nie ma na to czasu?
 • Rola szefa projektu vs niezbędne kompetencje
 • Lider czy kontroler?
 • Lider czy ekspert w dziedzinie?
 • Trójkąt celu działania szefa projektu
 • Harmonogram, planowanie, modyfikacja działań
 • Motywowanie zespołu projektowego
 • Negocjacje w ramach projektu
 • PR & marketing. Budowa sojuszy wokół projektu
 • Prowadzenie zebrań oraz wystąpienia publiczne

SZKOŁA TRENERÓW dla  trenerów  firmowych   oraz dla wszystkich tych osób, które w  swojej pracy zawodowej występują przed grupami ludzi, prezentując różne zagadnienia, informując bądź przekonując do swoich koncepcji, szkoląc kolegów z zakresu swojej specjalności itp., czyli jak tworzyć autorskie programy szkoleniowe i skutecznie nauczać innych? A w szczególności:

 • Poziom I. Poznanie zasad tworzenia oraz umiejętność zastosowania w praktyce interaktywnych (warsztatowych) technik pracy z grupą, jak: dyskusja moderowana, burza mózgów, praca w grupach / praca indywidualna, analiza przypadku, odgrywanie scenek, konkursy i quizy, lodołamacze, ćwiczenia zespołowe.
 • Poziom II. Projektowanie programów oraz prowadzenie autorskich szkoleń na wybrane tematy (w zależności od potrzeb firmy). Poznanie zasad oraz praktycznych umiejętności tworzenia spójnej struktury szkolenia (otwarcie, kolejne moduły tematyczne, podsumowanie), dobierania właściwych technik szkoleniowych do celów oraz treści modułów, opracowywanie autorskich ćwiczeń interaktywnych.
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych. Warsztaty zaprojektowane wokół takich treści, jak: cel wystąpienia jako punkt wyjścia, do kogo mówimy - oczekiwania uczestników, głos, słownictwo, struktura przekazu; wsparcie wizualne, prezentowanie danych liczbowych, rola mowy ciała, czyli: jak stworzyć spójną prezentację na dowolny temat, jak poukładać treści i poprowadzić skuteczne, przekonujące wystąpienie.

EFEKTYWNOŚĆ   OSOBISTA   I   ZESPOŁOWA,   czyli   jak   skutecznie   komunikować   się   z otoczeniem? Warsztaty prowadzone w oparciu o metodologię Insights Discovery przeznaczone są dla wszystkich tych, dla których skuteczna komunikacja w zespole, z podwładnymi, współpracownikami czy klientami jest koniecznością i warunkiem sukcesu. Na bazie diagnozy i autodiagnozy swoich profili osobowości uczestnicy ćwiczą praktyczne zastosowanie samoświadomości i umiejętności rozpoznawania preferowanych stylów zachowań innych: zrozumienie i dopasowanie stylu pracy i sposobu komunikowania się po to, aby współpraca była jak najbardziej skuteczna.

W efekcie uczestnicy uzyskują nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności rozpoznawania profili osobowości oraz skutecznego komunikowania się z każdym z nich w codziennej pracy. Dzięki warsztatom sformułowania typu „Ja mu to już setny raz powtarzam, a on ciągle nie rozumie” mają szansę przejść do historii.

TRENING ASERTYWNOŚCI, CZYLI PARTNERSTWO W RELACJACH Z INNYMI. Celem warsztatów jest zrozumienie czym w praktyce jest zachowanie asertywne i w jaki sposób odróżnić je od biernego i agresywnego u siebie i u innych. Warsztaty pozwalają na rozwinięcie umiejętności autodiagnozy swoich preferowanych zachowań oraz nabycie kompetencji / nawyku reagowania w sposób asertywny. Uczestnicy uczą się także umiejętności diagnozowania sytuacji oraz podejmowania decyzji o tym, czy w danym momencie zachowanie asertywne jest właściwe. Pomagają budować równorzędne relacje w życiu zawodowym i prywatnym.

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich tych, którzy mają do czynienia z innymi ludźmi...

FIRMOWE PROJEKTY STRATEGICZNE (mini-MBA). Przeznaczone   dla wybranych   grup   pracow- ników / menedżerów warsztaty, w czasie których uczestnicy, w oparciu o autentyczne dane i realia wypracowują strategię działania podległych jednostek, działów, funkcji, firmy. Zawartość / przebieg warsztatów obejmuje:

 • poznanie zasad tworzenia strategii
 • poznanie i zastosowanie w praktyce narzędzi analizy strategicznej (m.in. STEP, SWOT i innych)
 • poznanie zasad i zdobycie umiejętności wyznaczania celów strategicznych (długofalowych) i operacyjnych,
 • poznanie zasad i zdobycie umiejętności tworzenia praktycznych planów działania / ustalania priorytetów
 • zdobycie / wzmocnienie umiejętności obrony swojego projektu (uzasadnienie w oparciu o przeprowadzoną diagnozę, wyznaczone cele spójne z celami jednostki nadrzędnej, z wartościami firmy, spodziewane korzyści)
 • zdobycie praktycznej wiedzy na temat zarządzania projektami, w oparciu o konkretny projekt do przeprowadzenia, zastosowanie narzędzi wspierających, jak np. wykres Gantta, metody PERT, CPM.

Efektem warsztatów są gotowe do zastosowania w organizacji praktyczne rozwiązania, plany naprawcze, strategie działania.

WEWNĘTRZNA AKADEMIA FIRMOWA. System „kształcenia ustawicznego”, czyli długofalowego roz- woju wybranych grup firmowych kompetencji (np. menedżerskich). Jest to program, który oferuje pracownikom danej firmy możliwość systematycznego rozwoju w oparciu o kolejne szczeble wtajemniczenia. Poszczególne poziomy nauki obejmują swoim zakresem wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności starannie dobrane do konkretnych potrzeb „studentów”.

Firmowa „uczelnia” stwarza także konkretne ścieżki dalszego rozwoju dla ekipy trenerów wewnętrznych wywodzących się tradycyjnie z działu szkoleń / personalnego oraz z innych zawodów / funkcji w firmie.

Usługa obejmuje takie działania, jak:

 • zdefiniowanie wraz z klientem zakresu kluczowych kompetencji, które będą przedmiotem „nauczania”,
 • opracowanie koncepcji i zasad długofalowego rozwoju zdefiniowanych kompetencji,
 • opracowanie zawartości merytorycznej kolejnych szczebli nauki i modułów szkoleniowych,
 • opracowanie materiałów szkoleniowych dla trenerów i uczestników szkoleń,
 • opracowanie i przeprowadzenie warsztatów trenerskich dla trenerów wewnętrznych (+ obserwacja przy pracy wraz z indywidualnym feed-backiem).

projekt i wykonanie strony www: Fabryka DizajNu

przyjazne linki         home | o nas | klienci | referencje | kontakt | diagnoza | rozwój | doradztwo